Tietosuojaseloste, työnhakijat

Miilukangas -yhtiöt

Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy
Ruonankatu 1
92100 Raahe

Rakennus Miilukangas Oy
Rautaruukintie 35
92100 Raahe

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
010 5856 009
tyonhaku [at] miilukangas.fi

Mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietojasi?

Rekisteröityjä ovat työnhakijat, jotka ovat hakeneet avoinna olevia Miilukangas -yhtiöiden:
Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy, Rakennus Miilukangas Oy työtehtäviä tai jättäneet avoimen hakemuksen rekrytointia varten. Rekrytointivaiheessa käsitellään sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä työnhakijan soveltuvuutta hänen hakemaansa tarjolla olevaan työtehtävään.

 Millä perusteella saamme käsitellä henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittely perustuu työnhakijan antamaan suostumukseen ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että oikeutettuihin etuihin perustuva käsittely on oikeasuhteista rekisteröidyn etuihin nähden ja vastaa hänen kohtuullisia odotuksiaan.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Työnhakijan perustiedot: Etu- ja sukunimi, syntymäaika, katuosoite, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköposti. Työhakemukseen sisältyvät relevantit tiedot, kuten tiedot työnhakijan koulutuksesta, aikaisemmasta työkokemuksesta, pätevyydestä ja muusta osaamisesta, kielitaidosta ja suosittelijoista. Lisäksi työnhakijan valitsemat CV tiedot, jos työnhakija liittää hakemukseen CV:n. Muut työn hakemiseen ja soveltuvuuden arviointiin liittyvät tiedot, kuten työhaastattelutiedot, soveltuvuusarviointi ja tarvittaessa suppea turvallisuusselvitys, johon pyydämme hakijalta erillisen luvan selvityksen tekemistä varten.

Mistä saamme käsiteltävät henkilötiedot?

Rekisteröidystä käsitellään rekisteröidyn itsensä antamia tietoja.

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin tarpeisiin, joihin henkilötiedot ovat kerätty. Avointen hakemusten säilytysaika on 36 kuukautta hakemuksen jättöpäivästä. Tiettyyn tehtävään kohdistettu hakemuksen säilytysaika on rekrytointivaiheen käsittelyn ajan jälkeen 24 kuukautta.

Henkilötietoja käsittelevät vain työtehtäviensä puolesta siihen oikeutetut henkilöt.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Henkilötietoja käsittelevät vain työtehtäviensä puolesta siihen oikeutetut henkilöt.

Kuinka suojaamme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Henkilötietoja käsittelevät vain työtehtäviensä puolesta siihen oikeutetut henkilöt.

Miilukangas -yhtiöt: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy, Rakennus Miilukangas Oy on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti.

Rekisteriaineistot ovat suojattuina lukituissa tiloissa, joihin on pääsy valtuutetuilla henkilöillä. Järjestelmiin tallennettuihin henkilötietoihin on käyttöoikeus vain ennalta määritetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietotekniset ympäristöt ovat suojattu asianmukaisin palomuurein ja teknisin suojauksin.

Miilukangas -yhtiöiden: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy, Rakennus Miilukangas Oy henkilökunta on sitoutunut noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Sinulla on oikeus:

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.

Tietojen oikaiseminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan. Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, niin rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tarvittaessa peruuttaa antamasi suostumuksen henkilötietojesi työnhaun käsittelyssä ilmoittamalla siitä tyonhaku [at] miilukangas.fi.

Miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan?

Kaikissa henkilötietojesi käsittelyasioissa voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Nämä pyynnöt tulee toimittaa yllä mainittuun rekisterinpitäjän yhteysosoitteeseen. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot että emme ole noudattaneet toiminnassamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Tätä rekisteriselostetta on päivitetty viimeksi 7.10.2021